ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
#ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ครั้งที่1

#ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ครั้งที่1

นายจรงค์ พลาหุวานันท์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2567 และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ โดยมอบหมายให้ ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานผลงานและความสำเร็จของการบริหารสถานศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินงานเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
#ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ครั้งที่1

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗
ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อนุการ แก่นสา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายทวิพจน์ บุญเหลือ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอาชีศึกษา ๘ วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 AGENDA) เพื่อติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ๘ วาระงานพัฒนาอาชีวศึกษา โดย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ ทั้งนี้มีคณะคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการรายงานฯ ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี