ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา พ.ศ. 2567)

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา พ.ศ. 2567)

📢วันที่ 2 กรกฎาคม 2567📢
✨✨วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นำทีมโดย ดร.สุธี ไทยเกิด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา พ.ศ. 2567) ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE : กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรธรรมราช

ข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE : กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรธรรมราช

📣วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
👉ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายอภิสิทธิ์ กิมฮวยไล้ ครู แผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยนางสาวจุฬามณี วิยุทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
✨เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE : กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมขนอมซันไรซ์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดนครศรธรรมราช

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการแนะแนวและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการแนะแนวและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเสริมทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการแนะแนวและสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้ประสานงานอาชีวศึกษาภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และ ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้มี คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ประสานงานหลักและดูแลการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการเสริมพลังการทำความดีและการบำเพ็ญตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันดอนยา

โครงการเสริมพลังการทำความดีและการบำเพ็ญตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันดอนยา

📢วันที่ 26 มิถุนายน 2567 📢
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จัดโครงการเสริมพลังการทำความดีและการบำเพ็ญตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วันดอนยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎณ์ธานี

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี เกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ เพื่อสังคมไทยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี เกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ เพื่อสังคมไทยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
⭐️วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นำทีมโดย นายทวิพจน์
บุญเหลือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และ
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี เกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ เพื่อสังคมไทยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567📢
✨นายทวิพจน์ บุญเหลือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้กล่าวคำปฏิญาณตน วันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วย นายพงษ์ วิชัยดิษฐ หัวหน้างานปกครอง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
🌟วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”