ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่อง “การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567”
📍ปวช.1 และปวส.1 ติดต่อห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567