ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
     ดร.สุธี ไทยเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินงานลูกเสือ พร้อมคณะ เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้คำปรึกษานิเทศ ติดตาม เสนอแนะ และให้ความรู้ ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญแก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์