ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

แผนกวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาอุตสาหกรรม  เปิดทำการสอน ๕ สาขาวิชาได้แก่

สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานก่อสร้าง

สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

สาขาวิชาพาณิชยการ  เปิดทำการสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่

สาขางานการบัญชี

สาขาการโรงแรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดทำการสอน ๑ สาขาวิชา  ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน ๓ สาขางาน ได้แก่

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

สาขางานโยธา

สาขาวิชาพาณิชยกรรม เปิดทำการสอน ๑ สาขางาน ได้แก่

สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทำการสอน ๑ สาขางาน ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร