ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ข้อมูลครูและบุคลากร

ดร.สุธี ไทยเกิด

ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี อนุการ แก่นสา

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร

นายทวิพจน์ บุญเหลือ

รองผู้อํานวยการฝ่าย วิชาการ

นายจตุรงค์ ขุนปักษี

รองผู้อํานวยการ

นายสิทธิโชค เมืองพรหม

รองผู้อํานวยการ

นางสาวมนิตา ช่วยพยัคฆ์

หัวหน้างานบริหารงานๆ

นายภานุมาศ จงไกรจักร

หัวหน้างานบุคลากร

นางกมลรัตน์ ส่งรุ่ง

หัวหน้างานทะเบียน

นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์

หัวหน้างานวางแผนฯ

นางสาวนิรัชดา ถาวร

หัวหน้างานสวัสดิการๆ

นายรซตะ สมมิตร

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางสาวไพรญา สุทธิโภชน์

หัวหน้างานการเงิน

นายวิศณุ นิลวงค์

หัวหน้างานความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรีวีระ รักอยู่

หัวหน้าแผนกวิชาๆ

นายมารุจน์ อิสลาม

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

นายพงษ์ศักดิ์ วิชัยดิษฐ

หัวหน้างานปกครอง

นายนิรันด์ นาคพล

หัวหน้างานสื่อๆ

นายเดชา ใจรังษี

หัวหน้างานโครงการพิเศษๆ

นายอดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ

หัวหน้าทวิภาคี

นางศรยา เจริญลาภ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวจีรวรรณ ศรีวิลัย

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายวิชวัฒน์ เมษสุวรรณ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวกุลวดี คงฤกษ์

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวณกมล อินทอง

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต

นายสุทัศน์ จิตอารีย์

หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติฯ

นางสาวจีรภา อ่อนจินดา

หัวหน้างานวิจัย

นางสาวมีนทิตา รัญเวศ

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายธีรภัทร นันตมาศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวเนตรนภา น้อยนิ่ม

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

นางสาวบุษราคัม สุขรัตน์

ผู้ช่วยงานวัดผล

นายอภิสิทธิ์ กิมฮวยไล้

ผู้ช่วยงานการบัญชี

นางสาวธารินี แย้มสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายสราวุฒิ สินไหม

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานฯ

นางสาวจีรวรรณ อินทร

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวอุษาวดี ช่วยพยัคฆ์

เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
งานความร่วมมือ

นายอนุวัฒน์ พ่วงโสม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาววิไลวรรณ ทองพรหม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวกัญชพร อินทรักษ์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวจุฬามณี วิยุทธิ์

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวศิริวรรณ เสือคํารณ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวพิชชาพร สุขวรณ์

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายชัยรุทดิน ประทานทรง

เจ้าหน้าที่พนักงานสถานที่

นางสาวอุสาห์ มะลิหอม

เจ้าหน้าที่พนักงานสถานที่

นางสาวเสาวทิพย์ ศีลภัย

เจ้าหน้าที่พนักงานสถานที่

นายสาโรจน์ ยีสา

เจ้าหน้าที่พนักงานสถานที่

นายสามาแอน เทศอาเส็น

เจ้าหน้าที่พนักงานสถานที่

นายโกศล กล่อมชู

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ