ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เดิมคือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 191 บ้านคลองควน หมู่ที่ 7 ถนนสุราษฎร์ฯ – นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ 70 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตจาก กรมป่าไม้ให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตาม ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2540 ผูกพันงบประมาณปี 2541 รวมเป็นเงิน 15,600,000 บาท เพื่อ

ปรัชญาวิทยาลัย : เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

ยุทธศาตร์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา